Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok začíná v souladu s Organizací školního roku 2.9.2019

  1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

1.AV – RNDr. Marta Koníčková – uč. 52 – Prevence kriminality

1.CV – Ing. Martin Neuschl – uč. 55 – Krizové řízení

2.9.2019 v 9:00-10:45hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické – druhé patro.

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a  zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 10:55  -tj. 4. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 1.ročníky.

  1. ROČNÍKY – DENNÍHO STUDIA

2.AV – Ing. Jiří Soukup – Prevence kriminality – uč. 2.AV

2.CV – PhDr. Michaela Kratochvílová -– Krizové řízení – uč. 2CV

2.9.2019 v 10:00- 12hod  – zahájení i výuka bude probíhat na detašovaném pracovišti v Ďáblicích- Na Terase 355/8, Praha 8

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 12:10  -tj. 5. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 2.ročníky

 

  1. ROČNÍK – DENNÍHO STUDIA – Mgr. Nataša Brabcová

2.9.2019 v 10:00-12:00hod  – zahájení i výuka bude probíhat na Hovorčovické uč. 54 – druhé patro

Tyto dvě hodiny využije třídní učitel pro seznámení studentů s dokumenty školy a zápisu předmětů do Výkazů o studiu.

Od 12:10  -tj. 5. vyučovací hodinou začíná výuka dle plánovaného rozvrhu pro 3.ročníky.

 

Zahájení  a výuka kombinovaného studia

2 a 3. ročník kombinovaného studia zahájí výuku , 6.9.2019 v 8:00hod

3.ročník – učebna AJ2 VOŠ – uč. 48 – JUDr. Jiří Masařík, CSc

2.ročník– učebna AJ1 VOŠ – uč. 56 – PhDr. David Procházka

 

Třídní učitel provede 1. hodinu seznámení studentů s dokumenty školy a zápis vyučovaných předmětů do Výkazu o studiu. Následně pokračuje výuka dle plánovaného rozvrhu.

1. ročník kombinovaného studia zahájí výuku 13.9.2019 v 8:00hod

1.roč. –  učebna 3.AV –  uč. 54 – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Třídní učitelé provedou 1. hodinu seznámení studentů s dokumenty školy a zápis vyučovaných předmětů do Výkazu o studiu. Následně pokračuje výuka dle plánovaného rozvrhu.

 

ROZVRHY HODIN PO TŘÍDÁCH BUDOU V SEKCI  ROZVRHY DO 15.8.2019

PRO 1.ROČNÍKY SE JEŠTĚ ČEKÁ NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DNE 27.8.2019

Přijímací řízení pro šk. rok 2019/2020 – II.kolo

Přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020 – II.kolo

Den konání :27.8.2019

Místo konání : Hovorčovická 1281/11, Praha 8 – Kobylisy, II. patro

Čas konání : 8:00hod – 14:00hod

 

Uchazeči, kteří řádně odevzdali přihlášku na VOŠ Praha a byli vyzváni pozvánkou, se dostaví ve stanoveném čase k vykonání přijímacího řízení.

V případě, že Vám pozvánka nedorazila poštou na Vaši adresu a přihlášku jste odevzdali včas( do 24.8.2019), dostavte se, taktéž ve stejném čase k vykonání přijímacího řízení.

Přijímací řízení  je zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu  koná se formou pohovoru na téma profesní orientace. Výsledky hodnotí komise, která sleduje vystupování uchazeče, jeho verbální projev, zájem o zvolený obor, předpoklady pro studium, motivaci, apod.

V případě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí vyššího odborného vzdělávání za úplatu.

Zároveň s podpisem smlouvy bude vybíráno v hotovosti školné za zimní semestr školního roku 2019/2020 ve výši 10.500  Kč – u denního vzdělávání a 9.750 Kč – u kombinovaného vzdělávání. Školné je možno na základě žádosti rozložit do měsíčních splátek a to ve výši 2.100 Kč u denního studia a 1.950 Kč u kombinovaného studia (+ 50,- Kč manipulační poplatek). Dále se hradí 300,- Kč manipulační poplatek za přijímací řízení (studenti ze středních škol Trivis tento poplatek nehradí).

Dokumenty nutné k přijímacímu řízení :

Ø  úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče (doložené kopií maturitního vysvědčení – pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně nejpozději do 31.9.2019 po opravných maturitách)

Ø  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Ø  dotazník pro uchazeče

Ø  souhlas se zpracováním osobních údajů – 2 formuláře

Prázdninový provoz na VOŠ

Úřední hodiny na VOŠ v době prázdnin , vždy od 8-12:00hod  v ostatních hodinách pouze po telefonické domluvě

15.7.-31.7.2019-úřední hodiny

1.8.-4.8.2019 – dovolená – zastupuje sekretariát SŠ

5.8.-16.8.2019 – úřední hodiny

19.8.-23.8.2019 – dovolená – zastupuje sekretariát SŠ

Od 26.8.2019 – již plné nasazení, včetně vyučujících

 

Přejeme všem krásné prázdniny :)))

Organizační plán na šk.rok 2019/2020- zimní období

V příloze naleznte Organizační plán na zimní období šk. roku 2019/2020

Nástup bude 2.9.2019 – časy se ještě upřesní

Rozvrhy budou k dispozici v půli července

 

 

organizační plán -zima 2019-2020

Slavnostní vyřazení 3. ročníků

Savnostní předávání diplomů

 

Vážený/ná  absolvente/ko,

 

tímto Vás srdečně zvu na slavnostní ukončení studia s předáním diplomů absolventům TRIVIS Praha s.r.o. – Vyšší odborné školy prevence kriminality a krizového řízení, vzdělávacích programů Prevence kriminality a Krizové řízení.

 

Zároveň zveme k tomuto slavnostnímu aktu Vaše rodiče a další Vám milé osoby.

 

Tento významný slavnostní akt se uskuteční dne 25.6.2019 v 1000 hod. v malém sále Kulturního domu Krakov, Těšínská 600/4, Praha 8 – Troja. Prosím buďte na místě o 20minut dříve.

 

 

 

 

Mgr. Jiří Fuchs

ředitel školy TRIVIS Praha s.r.o.

Instrukce k ABSOLUTORIU 2018/2019 – Harmonogram vložen!

Instrukce k ABSOLUTORIU 2018/2019

 

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 9.6.2019

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole nejpozději do 10.6.2019)

3, Odevzdání AP do 15.4.2019 – ve dvou vyhotoveních + CD  a následné převzetí posudků od 15.5.-30.5.2019

4, Doplacení školného do 10.6.2019 ( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

 

Konání Absolutoria je  pro :

Prevenci kriminality – 18.6-20.6.2019 – studenti kombinovaného studia jdou 18.6. a 19.6, dle harmonogramů.

studenti 3.AV dne 19.6.2019

Krizové řízení – 19.6.2019 – studenti kombinovaného studia.

K Absolutoriu jsou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. Harmonogramy po dnech budou vyvěšeny na webu ( www. Trivis.info) týden před konáním Absolutorií, nejpozději do 11.6.2019

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Harmonogramy : 

Dne 11.6.2019 Vám budou zaslány pozvánky na Absolutoria, v případě, že Vám pozvánka nedojde, řídíte se těmito harmonogramy ( viz : příloha).  V  sešitu je více listů, ve kterých jsou studenti rozděleni po dnech.

Dne 18.6.2019 – celá 3.KPK

dne 19.6.2019- 3.AV a 3.KKŘ

Harmonogram – celkový

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45hod do budovy školy na zahájení.

 

Upozornění pro studenty VOŠ – ŠKOLNÉ

ŠKOLNÉ

Upozorňujeme studenty  VOŠ na vysoké pohledávky na školném ve školním roce 2018/2019.

Školné na tento rok má být dle smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu, dle čl.3 do 15.5.2019.

ŽÁDÁME STUDENTY O KONTROLU PLATEB A OKAMŽITÉ UHRAZENÍ DLUŽNÝCH ČÁSTEK !

ZKOUŠKOVÉ – letní semestr šk.roku 2018/2019

       Informace ke zkouškovému období –  letní semestr šk.rok 2018/2019

3 ročníky

Přípravný týden  3 ročníky kombinovaného studia od 6.5.-9-5-2019 – konaní zápočtů

Zkouškové pro  3 ročníky kombinovaného studia od 13.5.-9.6-2019

Přípravný týden  3 ročníky denního studia od 13.5.-17-5-2019 – konaní zápočtů

Zkouškové pro  3 ročníky denního studia od 20.5.-9.6-2019

 

1 a 2 ročníky

Přípravný týden  pro 1 a 2 ročníky od 13.5.-17.5.2019

Zkouškové období pro 1 a 2 ročníky 20.5.-31.6.2019

PRAXE denní studium od 17.6.-28.6.2019 v tomto termínu není možné vykonávat zkoušky.

PRAXE kombinované  studium v průběhu II. semestru.

ODEVZDÁNÍ INDEXŮ KE KONTROLE S ŽÁDOSTÍ O VYKONÁNÍ ABSOLUTORIA –  3.ROČNÍKY DO 10.6.2019

ODEVZDÁNÍ INDEXŮ KE KONTROLE SPOLU SE ZPRÁVOU A HODNOCENÍM Z PRAXE – 1 A 2 .ROČNÍKY DO 14.7.2019

V případě nesplnění klasifikace v řádném termínu je student povinen podat žádost o odložení klasifikace do 30.6.2019.

Na webu školy naleznete termíny zkoušek, zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících ( bude průběžně aktualizováno). Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM                           

                                                                            Děkujeme a přejeme hodně štěstí 

U p o z o r n ě n í

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro všechny ročníky do 31.9.2019

Není proto relevantní slučovat tuto skutečnost s administrativním termínem uzavření klasifikace.

V případě, že student na zkoušky v řádném termínu nenahlásí, bude mu udělena smluvní pokuta vyplívající ze Smlouvy o poskytnutí vzdělávání.

 

2.4 Student se zavazuje řádně studovat, zúčastňovat se vyučování podle rozvrhu hodin, absolvovat předepsané zkoušky a dodržovat školní řád.

Student se zavazuje zaplatit smluvní pokutu:

 

  1. a)      ve výši 500,00 Kč, jestliže se bez důvodů hodných zvláštního zřetele včas nedostavil nebo nepřihlásil ke zkoušce nebo zápočtu ve stanoveném nebo sjednaném termínu,

 

4Důvody hodné zvláštního zřetele posuzuje ředitel TRIVIS – SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha a považují se za ně zejména dlouhotrvající nemoc, významná změna zdravotního stavu, tíživá sociální situace vlastní nebo v rodině apod. Důvody hodné zvláštního zřetele musí být průkazně doloženy.

Termíny zkoušek, dle vyučujících:

Zkoušky a zápočty – Ing. Miroslav Kroupa

Zkoušky a zápočty – Mgr. Josef Zběhlík

Zkoušky a zápočty – RNDr. Iva Suková

Zkoušky a zápočty -JUDr. Karel Horák

Zkoušky a zápočty -JUDr. Václav Kricner

Zkoušky a zápočty -Phdr. Michaela Kratochvílová

Zkoušky a zápočty -Ing. Michal Sklenář

Zkoušky a zápočty – Mgr. Jiří Fuchs

Zkoušky a zápočty – Ing. Jiří Soukup

Zkoušky a zápočty -Phdr. Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty -PhDr. Marek Hejduk – aktualizace

Zkoušky a zápočty -Ing. MArtin Neuschl

Zkoušky a zápočty -JUDr. Jiří Masařík, CSc, – aktualizace

Zkoušky a zápočty – RNDr. Marta Koníčková

Zkoušky a zápočty – Ing. Vojtěch Kos

Zkoušky a zápočty – Mgr. Erika Kořínková

Zkoušky a zápočty -PhDr. David Procházka

Zkoušky a zápočty -Bc. Milan Kotouč, DiS.

Zkoušky a zápočty -Mgr. Tomáš Horský

Zkoušky a zápočty -JUDr. Josef Vlček

Informace pro 1 a 2 ročníky – praxe letní semestr

Informace  pro studenty prvních a druhých  ročníků obou forem  studia

Nahlášení praxí do 28.4.2019, poté studijní oddělení zpracuje smlouvu a student ji nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

Praxe pro denní studium je od  17.6.-28.6.2019 –  v délce 10 pracovních dní.

Praxe pro kombinované studium je v průběhu II.semestru  v délce 15 pracovních  dnů

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 14.7.2019. V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

12-13-interni-smernice-pro-op-vos_1

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA 2019

Okruhy možných otázek pro  Krizové řízení – ABSOLUTORIA 2019

V přílohách naleznete okruhy možných otázek pro ABSOLUTORIA ve školním roce 2018/2019. Okruhy otázek jsou stejné jak pro denní studium, tak pro kombinované studium.

Otázky z odborných předmětů budou sloučeny a  budou vytvořeny trojkombinace – tzn: 1 otázka bude obsahovat tři pod otázky (Právo, Krizové řízení – Havarijní plánování, Živelní pohromy – Průmyslové havárie)).

Krizové řízení a Havarijní plánování – okruhy

Právo – okruhy

Živelní pohromy a Průmyslové havárie – okruky

Okruhy otázek NJ 2019

Okruhy otázek RJ – 2019

Okruhy otázek z AJ -2