Instrukce k ABSOLUTORIU 2018/2019

Instrukce k ABSOLUTORIU 2018/2019

 

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 9.6.2019

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole nejpozději do 10.6.2019)

3, Odevzdání AP do 15.4.2019 – ve dvou vyhotoveních + CD  a následné převzetí posudků od 15.5.-30.5.2019

4, Doplacení školného do 10.6.2019 ( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

 

Konání Absolutoria je  pro :

Prevenci kriminality – 18.6-20.6.2019 – studenti kombinovaného studia jdou 18.6. a 19.6, dle harmonogramů.

studenti 3.AV dne 20.6.2019

Krizové řízení – 19.6.2019 – studenti kombinovaného studia.

K Absolutoriu jsou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. Harmonogramy po dnech budou vyvěšeny na webu ( www. Trivis.info) týden před konáním Absolutorií, nejpozději do 11.6.2019

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Harmonogramy : 

Dne 11.6.2019 Vám budou zaslány pozvánky na Absolutoria, v případě, že Vám pozvánka nedojde, řídíte se těmito harmonogramy ( viz : příloha). Do příloh, Vám pak sem budou vloženy ( dne 11.6.2019) harmonogramy pro Krizové řízení a Prevenci kriminality zvlášť. V každém sešitu je více listů, ve kterých jsou studenti rozděleni po dnech.

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45hod do budovy školy na zahájení.