Učební plány od 1 do 3 ročníku -Krizové řízení

Hodinová dotace pro 1. ročník denní formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 0/4 (0/56) Z 0/4 (0/56) Kz
Filosofie a etika 4/2 (56/28) ZK
Sociologie --- 4/2 (56/28) ZK
Přírodovědné základy --- 2/4 (28/56) Kz
Ochrana životního prostředí 2/2 (28/28) ZK ---
Prevence kriminality 2/2 (28/28) ZK ---
Právo I. ( Základy práva) 3/1(42/14) Kz 3/1(42/14) ZK
Psychologie 2/2(28/28) Z 2/2(28/28) Kz
Praktická příprava 0/2 (0/28) Z 0/2 (0/28) Z
Odborná praxe 2 týdny Z 2 týdny Z

Hodinová dotace pro 2. ročník denní formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 0/4 (0/56) Z 0/4 (0/56) Kz
Právo II. ( Civilní právo) 3/1(42/14)Kz 3/1(42/14)ZK
Psychologie 2/2(28/28)ZK ---
Management podnikání --- 4/2(56/28)ZK
Průmyslové havárie I -Živelní pohromy --- 2/2(28/28)ZK
Průmyslové havárie II. - Průmyslové havárie 2/2 (28/28)Z 2/2(28/28)Kz
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2/2(28/28)ZK ---
Praktická příprava 0/4 (0/56)Z 0/4 (0/56)Z
Seminář k absolventské práci --- 0/2 (0/28)Z
Odborná praxe 2 týdny Z 2 týdny Z

Hodinová dotace pro 3. ročník denní formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 0/4 (0/56)Kz 0/4 (0/56)ZK
Právo III. ( Trestní právo) 3/1 (42/14) 3/1 (42/14)
Krizové řízení 4/2 (56/28)Kz 3/1 (42/14)ZK
Ochrana obyvatelstva --- 2/2 (28/28)Kz
Průmyslové havarie a živelní pohromy II- průmyslové havárie 2/2(28/28) ZK ---
Informační podpora KŘ 2/2 (28/28)Kz ---
Havarijní plánování 2/2 (28/28)Kz 2/2 (28/28)ZK
Požární ochrana a prevence 2/2(28/28)ZK
Praktická příprava 0/2 (0/28) ---
Odborná praxe 2 týdny Z ---

Schéma zápisu předmětů v učebním plánu

   Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníku. Z údajů uvedených v učebním plánu je zřejmé, kolik výukových hodin je věnováno přednáškám a kolik seminářům/cvičením. Tento počet je vyjádřen lomeným čílsem.

   Např. zápis 4/2 (56/28) v učebním plánu znamená, že předmět je dotován 4 vyučovacími hodinami přednášek týdně a 2 vyučovacími hodinami seminářů týdně (zda jde o cvičení nebo seminář) je uvedeno v učební osnově každého předmětu, 56 hodin - celková dotace přednášek za období (zimní nebo letní), 28 hodin - celková dotace seminářů za období (letní nebo zimní).

Každý předmět v učebním plánu je na konci každého období klasifikován buď Z - zápočtem, Kz - klasifikovaným zápočtem nebo ZK - zkouškou.

   Student si nejpozději do 30. září ve třetím ročníku volí téma své absolventské práce.


Absolventská zkouška

   Absolventská zkouška oboru Krizové řízení se skládá z:

  1. absolventské práce a její obhajoby
  2. zkoušky z cizího jazyka (anglický nebo německý jazyk)
  3. teoretické zkoušky z odborných předmětů (Průmyslové havárie a živelní pohromy, Krizové řízení a havarijní plánování, Právo)

Samostudium a konzultace

   Počet hodin samostudia - jako příprava na průběžnou přípravu během výukového období (semináře, cvičení), ale i na zkoušky konané ve zkušebním období i na zkoušky absolutoria je ryze individuální, u každého studienta podle jeho schopností a znalostí získaných na střední škole, proto nelze objektivně stanovit nezbytný počet hodin samostudia.

Samostudium probíhá s těmito hlavními cíly:  

  • průběžná příprava na semináře a cvičení v průběhu výukových období (pro každý seminář nebo cvičení jsou studentům zadávány konkrétně zaměřené otázky);
  • příprava na zkoušky ve zkušebním období (ke každému klasifikovanému zápočtu nebo zkoušce jsou studentům zadávány tématické okruhy pro přípravu);
  • příprava k vykonání absolventské zkoušky.

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy