Denní studium – Organizace výuky

Organizace výuky denního studia na VOŠ Praha

3leté denní studium na vyšší odborné škole Praha je organizováno pravidelně každý den v týdnu v průběhu výukového období (zimního i letního) školního roku. Výuka na VOŠ začíná v 8:00 a končí nejpozději v 17:15 hodin.

Počet týdenních vyučovacích hodin, minimální počet týdenních vyučovacích hodin a rozsah odborné praxe se dozvíte z vašeho konkrétního učebního plánu.

Denní studium na vyšší odborné škole Praha je možné ve studijních programech:

 • Prevence kriminality
 • Krizové řízení

Informujete se o podmínkách k přijímání studentů

Na denní studum na vyšší odbornou školu Praha lze přijmout uchazeče, kteří:

 1. získali střední vzdělání s maturitní zkouškou;
 2. podali přihlášku ke vzdělávání pro přijímací řízení v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem;
 3. při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů;
 4. splnili podmínky přijímací zkoušky stanovené v souladu s rámcovými vzdělávacími programy středních škol, byla-li stanovena;
 5. splnili podmínky zdravotní způsobilosti (lékařský posudek o schopnosti absolvovat fyzicky a psychicky náročné vzdělávání);
 6. podepsali Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu § 9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů;
 7. podepíší Smlouvu o poskytnutí vyššího odborného vzdělávání za úplatu.

Ředitel vyšší odborné školy zveřejní v dostatečném předstihu zásady přijímacího řízení, kritéria hodnocení přijímacího řízení, termíny konání přijímací zkoušky a její formu a rámcový obsah i další podmínky přijetí ke vzdělávání.


Jaká bude praktická výuka studentů?

Odborná praxe je významnou a nezastupitelnou formou praktické přípravy studentů denního studia na vyšší odborné škole v Praze. Jejím cílem je poznat praktický výkon odborných činností na úrovni zaměstnance státní správy, územní samosprávy (města, obce) i na úrovni podniků či jiných právnických a podnikajících fyzických osob.

Odborná praxe studentů je realizována podle Interní směrnice pro provádění odborné praxe.

Souvislá odborná praxe se koná v rozsahu:

 • 2 týdnů v zimním i letním období prvního ročníku
 • 2 týdnů v zimním i letním období druhého ročníku
 • 2 týdnů v zimním období třetího ročníku

Počet týdenních hodin praxe odpovídá počtu týdenních pracovních hodin na daném pracovišti. VOŠ přednostně umožní studentu vykonat praxi dle jeho výběru, pokud zaměření organizace odpovídá zaměření studijního oboru. Pro udělení zápočtu je student povinen předložit, ve stanoveném termínu, zprávu z odborné praxe potvrzenou zástupcem organizace, u které byla praxe vykonávána. Pokud si student praxi nezajistí sám, škola mu pomůže z výběrem.


Splňte podmínky k postupu do dalšího ročníku

Do vyššího ročníku postoupí student tehdy, pokud složí zkoušky, splní požadavky pro udělení zápočtů a klasifikovaných zápočtů z předmětů uvedených v učebním plánu pro příslušný ročník. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději 30. 9. příslušného kalendářního roku.


Denní studium na VOŠ Praha zakončíte absolutoriem

Absolutorium je označení pro ukončení vzdělání na vyšší odborné škole a konzervatořích.

Úspěšným vykonáním absolutoria student získává vyšší odborné vzdělání s právem užívat titul Diplomovaný specialista (zkratka DiS se uvádí za jménem).

 1. Absolutorium probíhá dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění současných předpisů, a v soulasu s vyhláškou MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy.
 3. Podmínkou pro vykonání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vyššího odborného vzdělávání.
 4. Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisí.
 5. Pokud se student ke zkoušce nebo obhajobě nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi komise nebo nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat zkoušku v náhradním termínu.
 6. Student může konat absolutorium nejpozději do pěti let od doby, kdy úspěšně ukončil poslední ročník studia.
 7. Student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium, zachovávají se mu práva a povinnosti studenta VOŠ do 30.6. školního roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit. Jestliže se student ke zkoušce nebo obhajobě bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku nebo obhajobu vykonal neúspěšně.
 8. Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Zkouška z odborných předmětů se skládá z předmětů podle zaměření studijního oboru.
 9. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů a zkoušku z cizího jazyka schválí ředitel pro každou studijní skupinu nejméně 20 souborů otázek nebo 20 témat, z nichž si student jeden soubor nebo jedno téma vylosuje. Při teoretické zkoušce z odborných předmětů a při zkoušce z cizího jazyka nelze v jednom dni losovat dvakrát stejný soubor otázek nebo dvakrát stejné téma.
 10. Příprava na obhajobu absolventské práce, na teoretickou zkoušku z odborných předmětů a zkoušku z cizího jazyka trvá 20 minut. Obhajoba absolventské práce trvá 20 minut, pokud je součástí obhajoby absolventské práce virtuální či jiná prezentace, trvá obhajoba absolventské práce nejvýše 40 minut. Teoretická zkouška z odborných předmětů trvá nejvýše 20 minut, zkouška z cizího jazyka trvá také nejvýše 20 minut.
 11. Klasifikace obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka se provádí při absolutoriu podle následující stupnice prospěchu: 1 – výborně; 2 – velmi dobře; 3 – dobře; 4 – nevyhověl/a.
 12. Klasifikaci studenta navrhují jednotliví zkoušející, u absolventské práce navrhuje klasifikaci její vedoucí i oponent, a to na základě písemně zpracovaného oponentského posudku a průběhu obhajoby absolventské práce.
 13. Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace teoretické zkoušky z odborných předmětů, obhajoby absolventské práce a zkoušky z cizího jazyka. Celkové hodnocení absolutoria provádí zkušební komise podle této stupnice: prospěl s vyznamenáním, prospěl a neprospěl.
 14. Celkové hodnocení absolutoria a hodnocení prospěchu jeho jednotlivých částí oznámí studentovi předseda zkušební komise ve dni, ve kterém student absolutorium vykonal.
 15. Předseda zkušební komise řídí práci komise, kontroluje připravenost zkoušek, hodnotí úroveň vědomostí, praktických dovedností a klasifikaci při konání absolutoria. Nemůže-li předseda zkušební komise krátkodobě vykonávat svou funkci, přejímá jeho funkci místopředseda.
 16. Každý, kdo konal zkoušku absolutoria nebo obhajobu absolventské práce, může do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, požádat krajský úřad o přezkoumání jejího průběhu a výsledku.                                                                                                                                                                                                                                            Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA