Přijímací řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2024/2025 – podmínky

Termín podání přihlášek:

Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu pracoviště VOŠ osobně nebo poštou  pro první kolo do 21.6.2024, a pro druhé kolo  do 21.8.2024 .

Přijímací řízení

I.kolo – 26.6.2024

II.kolo – 26.8.2024

Podmínky pro přijetí

Ø  úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče (doložené kopií maturitního vysvědčení – pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně nejpozději do 31.9.2024 po opravných maturitách)

Ø  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Ø  dotazník pro uchazeče

Ø  souhlas se zpracováním osobních údajů

Ø  vykonání přijímacího řízení formou osobního pohovoru na téma profesní orientace

Ø  podepsání Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu

Ø  kromě školného hradí student (jiný plátce školného) náklady spojené s přijímacím řízením formou manipulačního poplatku ve výši 300,- Kč (slovy tři sta korun českých). Hrazeno na místě v den konání Přijímacího řízení.

Přijímací řízení je zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu  koná se formou pohovoru na téma profesní orientace. Výsledky hodnotí komise, která sleduje vystupování uchazeče, jeho verbální projev, zájem o zvolený obor, předpoklady pro studium, motivaci, apod.

V případě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí vyššího odborného vzdělávání za úplatu.

Na webových stránkách naleznete dotazník pro uchazeče, údaje z dotazníku budou zaneseny do školní matriky (dokumentace o studentech), a proto prosíme o vyplnění jednotlivých rubrik dotazníku, dále zde naleznete tiskopis o tom, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby školy, předání těchto dotazníků nejpozději  při přijímacím řízení. Pokud jste tak již nezaslali spolu s přihláškou.

Zároveň s podpisem smlouvy bude vybíráno v hotovosti školné za zimní semestr školního roku 2024/2025 v den konání Přijímacího řízení.

Školné je možno na základě žádosti rozložit do měsíčních splátek  až po prvním semestru.

Dále se hradí 300,- Kč manipulační poplatek za přijímací řízení v den konání přijímacího řízení (studenti ze středních škol Trivis tento poplatek nehradí).

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA