Přijímací řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2023/2024 – podmínky

Termín podání přihlášek:

Přihlášky – (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu pracoviště VOŠ  pro 1 kolo přijímacího řízení do 22.6.2023  a pro 2 kolo do 24.8.2023. Pozvánka na přijímací řízení Vám bude zaslána 14 dní před konáním přijímacího pohovoru.

Přijímací pohovor se bude konat:

I. kolo – 28.6.2023

II. kolo – 28.8.2023

Podmínky pro přijetí

Ø  úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče (doložené kopií maturitního vysvědčení – pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, předloží ho dodatečně nejpozději do 31.9.2023 po opravných maturitách)

Ø  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Ø  dotazník pro uchazeče

Ø  souhlas se zpracováním osobních údajů

Ø  vykonání přijímacího řízení formou osobního pohovoru na téma profesní orientace

Ø  podepsání Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu

Ø  kromě školného hradí student (jiný plátce školného) náklady spojené s přijímacím řízením formou manipulačního poplatku ve výši 300,- Kč (slovy tři sta korun českých)

Přijímací řízení je zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu  koná se formou pohovoru na téma profesní orientace. Výsledky hodnotí komise, která sleduje vystupování uchazeče, jeho verbální projev, zájem o zvolený obor, předpoklady pro studium, motivaci, apod.

V případě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytnutí vyššího odborného vzdělávání za úplatu.

Na webových stránkách naleznete dotazník pro uchazeče, údaje z dotazníku budou zaneseny do školní matriky (dokumentace o studentech), a proto prosíme o vyplnění jednotlivých rubrik dotazníku, dále zde naleznete tiskopis o tom, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby školy, předání těchto dotazníků nejpozději  při přijímacím řízení. Pokud jste tak již nezaslali spolu s přihláškou.

Zároveň s podpisem smlouvy bude vybíráno v hotovosti školné za zimní semestr školního roku 2023/2024 .

Školné je možno na základě žádosti rozložit do měsíčních splátek  až po prvním semestru.

Dále se hradí 300,- Kč manipulační poplatek za přijímací řízení v den konání přijímacího řízení (studenti ze středních škol Trivis tento poplatek nehradí).