Učební plány Prevence kriminality – kombinované a denní

Učební plány od 1 do 3 ročníku – Prevence kriminality

Hodinová dotace pro 1. ročník kombinované formy vzdělání PK

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) 24 Z 24 Kz
Filosofie a etika 20 ZK
Sociologie 20 ZK
Přírodovědné základy 20 ZK
Ochrana životního prostředí 20 ZK
Právo I. ( Základy práva) 12 Kz 12 ZK
Psychologie 12 Kz
Krizové řízení a OO 16 Kz
Praktická příprava 4 z 8 Z
Odborná praxe 3 týdny Z

Hodinová dotace pro 1. ročník denní formy vzdělání PK

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) 0/4 0/56 z 0/4 0/56 Kz
Filosofie a etika 4/2 56/28 ZK
Sociologie 4/2 56/28ZK
Přírodovědné základy 2/4 28/56ZK
Ochrana životního prostředí 2/2 28/28ZK
Právo I. ( Základy práva) 3/1 42/14Kz 3/1 42/14ZK
Psychologie 2/2 28/28z 2/2 28/28Kz
Krizové řízení a OO 2/2 28/28Kz
Praktická příprava  0/2 0/28z 0/4 0/56z
Odborná praxe 2 týdny z 2 týdny z

Hodinová dotace pro 2. ročník kombinované formy vzdělání PK

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) 24 Z 20 Kz
Právo II. ( Civilní právo) 12 Kz 12 ZK
Psychologie 20 ZK
Management a podnikání 20 ZK
Kriminalistika 12Kz
Bezpečnostní systémy 20 Kz 20 Kz
Bezpečnost a ochrana zdraví 12 ZK
Praktická příprava 8 Z 8 Z
Seminář k absolventské práci 4 Z
Odborná praxe 3 týdny Z

Hodinová dotace pro 2. ročník denní formy vzdělání PK

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) 0/4 0/56 z 0/4 0/56Kz
Právo II. ( Civilní právo) 3/1 42/14Kz 3/1 42/14ZK
Psychologie 2/2 28/28ZK
Management a podnikání 4/2 56/28ZK
Kriminalistika 2/2 28/28kz 2/2 28/28Kz
Bezpečnostní systémy 2/2 28/28Kz 2/2 28/28ZK
Bezpečnost a ochrana zdraví 2/2 28/28 ZK
Praktická příprava 04/ 056 Z 0/2 0/28Z
Seminář k absolventské práci 02/ 0/28Z
Odborná praxe 2 týdny z 2týdny z

Hodinová dotace pro 3. ročník kombinované formy vzdělání PK

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) 20 Kz 24 ZK
Právo 12 Kz 12 ZK
Základy pyrotechniky 12 Kz
Kriminalistika 16 ZK
Bezpečnostní systémy 20ZK
Informační podpora PK 12 Kz
Kriminologie a prevence kri. 16 Kz 20 ZK
Požární ochrana a prevence 16 Kz
Praktická příprava 8 Z 4 Z

Hodinová dotace pro 3. ročník denní formy vzdělání PK

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) 0/4 0/56 Kz 0/4 0/56ZK
Právo 3/1 42/14Kz 3/1 42/14ZK
Základy pyrotechniky 1/1 14/14Kz
Kriminalistika 2/2 28/28 ZK
Bezpečnostní systémy 2/2 28/28Kz 2/2 28/28ZK
Informační podpora PK 2/2 28/28Kz
Kriminologie a prevence kri. 2/2 28/28Kz 2/2 28/28ZK
Požární ochrana a prevence 2/2 28/28 Kz
Praktická příprava 0/4 0/28 Z
Odborná praxe 2 týdny z

Schéma zápisu předmětů v učebním plánu kombinovaná forma

Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětu do ročníku. Z údajů uvedených v učebním plánu je zřejmé, kolik konzultačních hodin je věnováno jednotlivým předmětům v jednotlivých výukových obdobích – v každém výukovém období se koná šest 2denních konzultací (8 výukových hodin denně), tj. celkem 96 konzultačních hodin v každém výukovém období.

Každý předmět v učebním plánu je na konci každého období klasifikován buď Z – zápočtem, Kz – klasifikovaným zápočtem nebo ZK – zkouškou.

Na každé ze šesti konzultačních soustředění připadá cca 1/6 plánovaných konzultačních hodin – (16,16,16,16,16,16); každý předmět, který je vyučován v daném období, má v konzultačním soustředění k dispozici 1/6 konzultačních hodin plánovaných pro něj na dané období.

Podle povahy vyučovacího předmětu a probírané látky se konzultace provádějí formou přednášek, seminářů nebo cvičení.

Student si nejpozději do 30 září ve třetím ročníku volí téma své absolventské práce.

Schéma zápisu předmětů v učebním plánu v denním studiu

Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníku. Z údajů uvedených v učebním plánu je zřejmé, kolik výukových hodin je věnováno přednáškám a kolik seminářům/cvičením. Tento počet je vyjádřen lomeným čílsem.

Např. zápis 4/2 (56/28) v učebním plánu znamená, že předmět je dotován 4 vyučovacími hodinami přednášek týdně a 2 vyučovacími hodinami seminářů týdně (zda jde o cvičení nebo seminář) je uvedeno v učební osnově každého předmětu, 56 hodin – celková dotace přednášek za období (zimní nebo letní), 28 hodin – celková dotace seminářů za období (letní nebo zimní).

Každý předmět v učebním plánu je na konci každého období klasifikován buď Z – zápočtem, Kz – klasifikovaným zápočtem nebo ZK – zkouškou.

Student si nejpozději do 30. září ve třetím ročníku volí téma své absolventské práce.


Absolventská zkouška

Absolventská zkouška oboru Prevence kriminality se skládá z:

  1. absolventské práce a její obhajoby
  2. zkoušky z cizího jazyka (anglický, německý nebo ruský jazyk)
  3. teoretické zkoušky z odborných předmětů (právo, kriminologie a prevence kriminality, bezpečnostní systémy).

Samostudium a konzultace

Počet hodin samostudia – jako příprava na průběžnou přípravu během výukového období (semináře, cvičení), ale i na zkoušky konané ve zkušebním období i na zkoušky absolutoria je ryze individuální, u každého studenta podle jeho schopností a znalostí získaných na střední škole, proto nelze objektivně stanovit nezbytný počet hodin samostudia.

Samostudium probíhá s těmito hlavními cíly:

  • průběžná příprava na semináře a cvičení v průběhu výukových období (pro každý seminář nebo cvičení jsou studentům zadávány konkrétně zaměřené otázky);
  • příprava na zkoušky ve zkušebním období (ke každému klasifikovanému zápočtu nebo zkoušce jsou studentům zadávány tématické okruhy pro přípravu);
  • příprava k vykonání absolventské zkoušky.