Pro uchazeče

Vyšší odborná škola vzdělávací sítě TRIVIS je tu pro vás, když se rozhodujete kam po maturitě. Na výběr máte ze studijních programů Prevence kriminality a Krizové řízení. Náplň těchto oborů je v dlouhodobé prioritě vládní politiky. Buďte si proto jisti, že vždy najdete uplatnění v různých oblastech bezpečnostního systému státu. Vyberte si tedy, kam po maturitě. Zvolte ze studijních oborů:

Prevence kriminality (kód 68-42-N/01)

Vzdělávací program Prevence kriminality všestranně připravuje studenty na psychicky a fyzicky náročnou činnost spojenou s bojem proti zločinu a oblastí protidrogové prevence. Studenti oboru se seznámí s moderními technickými metodami souvisejícími s ochranou osob a majetku.

Absolventi najdou uplatnění např. v orgánech státní správy a samosprávy, útvarech ochrany a obrany velkých závodů, bank, pojišťoven a zařízení s  rizikovým provozem, v řídících a organizátorských funkcích státní, městské a obecní policie, ale i v civilních bezpečnostních službách.

Krizové řízení (kód 68-42-N/02)

Vzdělávací program Krizové řízení připravuje studenty po stránce teoretické i praktické pro výkon činností na úseku krizového řízení při vyhlášení krizových stavů v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod a nebezpečí, které značně ohrožují životy, zdraví a majetek nebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Absolventi najdou uplatnění např. ve středních článcích řízení státní správy a územní samosprávy, zejména v bezpečnostních radách, referátech obrany a ochrany, havarijních komisích, v různých funkcích státní, městské a obecní policie i dalších bezpečnostně zaměřených sborech a orgánech státní správy a krizových štábech, v řídících funkcích útvarů ochran průmyslových podniků, organizací a institucí a jako pracovníci operačních středisek jednotlivých složek IZS – hasiči, záchranné sbory, civilní ochrana.