Mimořádný termín – Právo – JUDr. Karel Horák

Mimořádný termín zkoušky z práva (týká se 1. a 2. ročníků i obou forem studia),

dne  pátek 21.6.2024 v 8.00 na Hovorčovické.- uč. 1AV

Instrukce k ABSOLUTORIU 2023/2024+ harmonogramy

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 10.6.2024 do 12:00hod

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 10.6.2024 do 12:00hod

3, Odevzdání AP do 15.4.2024- ve dvou vyhotoveních + 1x CD 

4, převzetí posudků na studijním oddělení  od 20.5.2024 – 30.5.2024

5, Doplacení školného  do 15.5.2024( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

ABSOLUTORIA  17.6.2024-20.6.2024

Konání Absolutoria je  pro :

3.KKŘ – v Krizové řízení– 17.6.-19.6.2024 dle harmonogramu – studenti kombinovaného studia

3.AV  – Prevence kriminality –  studenti denního studia  od 17.6.-20.6.2024 dle harmonogramu

3CV – Krizové řízení – studenti denního studia  od 18.6.-20.6.2024 dle harmonogramu

K Absolutoriu budou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. V případě, že Vám dopis nedorazí, a jste zapsáni v harmonogramu. Dostavte dle harmonogramu.

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45 hod do budovy školy na zahájení.

 SYLAB A VÝPIS ZNÁMEK BUDE K DISPOZICI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (zpoplatněno).

Slavnostní vyřazení se bude konat dne: 25.6.2024 v 10:00 hod v Kulturním domě KRAKOV

HARMONOGRAMY:  v každém sešitě naleznete dva listy. 

Harmonogram – 17.6.2024

Harmonogram – 18.6.2024

Harmonogram – 19.6.2024

 

Absolutoria budou probíhat ve druhém patře v budově školy.

 

 

 

 

ZKOUŠKOVÉ – LETNÍ OBDOBÍ A ZÁVĚR ROKU

Dobrý den, máme před sebou cca měsíc do přípravného týdne.

Denní studium

Přípravný týden – od 13.5.2024 -19.5.2024

Zkouškové období

1AV a 2AV – 20.5.2024 – 16.6.2024

– Praxe od 17.6.-30.6.2024 – v tomto období nelze konat zkoušky a zápočty. Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 10.7.2024

3AV a 3CV  – 20.5.2024 – 10.6.2024

Kombinované studium

Přípravný týden

1KPK, 2KPK a 3KPK – 6.5.2024-12.5.2024

Zkouškové

1KPK a 2KPK – 13.5.2024 – 30.6.2024

3KPk -13.5.-10.6.2024

Praxe – vykonáváte v průběhu letního období – 15 dnů.

Odevzdání zprávy z praxe a hodnocení do 10.7.2024

Upozornění:  v jeden den studenti mohou vykonávat, zápočet a zkoušku, ale není možné mít dvě zkoušky najednou, a ani kl. zápočet a zkoušku.

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy do tří dnů od termínu zkoušky, termín Vám propadá.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY S VYSOKOU ABSENCÍ, DLE ŠKOLNÍHO ŘADU, SE ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ŘÍDÍ ČLÁNKEM SEDM

CITACE

„Článek 7

Práva a povinnosti studentů

s) Student se zavazuje, že v případě nesplnění minimální docházky (25%) bude vyzván k doložení nepřítomnosti a může být v této souvislosti i vyloučen ze studia.

t) Student se zavazuje při nesplnění docházky, si doplnit, před samotnou zkouškou, zápočtem, klasifikovaným zápočtem všechny podmínky pro splnění klasifikace v daném předmětu.

u) Důvody nepřítomnosti hodné zvláštního zřetele posuzuje ředitel TRIVIS – SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha a považují se za ně zejména dlouhotrvající nemoc, významná změna zdravotního stavu, tíživá sociální situace vlastní nebo v rodině apod. Důvody hodné zvláštního zřetele musí být průkazně doloženy“

KONEC CITACE

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia a kombinovanou formu studia do 30.6.2024                                         

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky za letní období s odloženou klasifikací je do 30.9.2024.

Nutno podat žádost o odklad klasifikace do 30.6.2024

Termíny dle vyučujících:

Zkoušky a kz – PhDr. Mgr. Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty JUDr.VáclavMastný, Ph.D., MBA

Zkoušky a zápočty – Mgr. Hronová_Marcela, MBA

Zkoušky a zápočty – PaedDr. et. Mgr. Jan Dalecký, MBA.

Zkoušky a zápočty -Bc. Milan Kotouč, DiS.

Zkoušky a zápočty – PhDr. Karel Locker

Zkoušky a zápočty -Mgr. Dana Chvalovská

Zkoušky a zápočty -Mgr. Martina Nováková

Zkoušky a zápočty – Mgr. Josef Zběhlík

Zkoušky a zápočty – Ing . Jiří Soukup

Zkoušky a zápočty -PhDr. Ľubica Kurucová

Zkoušky a zápočty – PaedDr. et. Mgr.Jiří Kubát, MBA.

Zkoušky a zápočty -RNDr. Iva Suková

Zkoušky a zápočty – Ing. Jiří Sissak

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty -Mgr. Pavel Vašek

 

Informace – praxe letní semestr šk. rok 2023/2024

Informace pro studenty prvních a druhých  ročníků

Odborná praxe

1AV,  2. AV,                                                                                       17.6.2024–30.4.2024

Nahlášení praxí ( formulář na praxi) na letní semestr student odevzdá  do 30.4.2024 na studijní oddělení VOS, poté studijní oddělení zpracuje smlouvy a student je nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

V případě, že si student praxi nebude moci najít, nahlásí tuto skutečnost na studijní oddělení rovněž do 30.4.2024

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 10.7.2024

1KPK a 2KPK si odborné praxe plní v průběhu letního semestru. Termín splnění do 30.6.2024.- Doba trvání 15 dnů

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 10.7.2024

 

V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

Interni-smernice-pro-op-vos_1

dotaznikova-forma-hodnoceni-odborne-praxe-novy

Kopie – formular-na-odbornou-praxi-denni0

 

 

Okruhy možných témat k Absolutoriu 2023/2024 pro Krizové řízení

V přílohách naleznete okruhy možných otázek k Absolutoriu ve školním roce 2023/2024  z předmětů:

Profilové předměty – vždy jedna otázky s podotázkami z Práva, Průmyslové havárie/Živelní pohromy, Krizové řízení/Havarijní plánování

Cizí jazyk: Anglický jazyk

Třetí součástí Absolutoria je obhajoba Absolventské práce

KŘ-a-HP-Absolutorium 2024

Okruhy – prumyslove-havarie-a-Zivelni-pohromy-okruhy-2024

Okruhy z AJ – 2024 – do složky (1)

Okruhy z Práva 2024

Okruhy možných témat k Absolutoriu ve školním roce 2023/2024 pro Prevenci kriminality

V přílohách naleznete okruhy možných otázek k Absolutoriu ve školním roce 2023/2024  z předmětů:

Profilové předměty – vždy jedna otázky s podotázkami z Práva, Bezpečnostních systémů, Kriminologie a Prevence kriminality

Cizí jazyk: Anglický jazyk

Třetí součástí Absolutoria je obhajoba Absolventské práce

 

Okruhy z AJ – 2024

Okruhy k absolventské zkoušce – Bezpečnostní systémy

Okruhy z Práva 2024

Okruhy z Kriminologie a Prevence kriminality 2024

 

 

Zvolení témat Absolventských prací na školní rok 2024/2025 – Informace pro druhé ročníky

V příloze naleznete Témata k Absolventským pracím na šk. rok 2024/2025

Pro Prevenci kriminality  jsou  témata z předmětů : Právo, Psychologie – Sociologie, Kriminologie a Prevence kriminality, Kriminalistika, Bezpečnostní systémy.

Studenti co budou chtít mít vlastní téma je nutné nejdříve poslat žádost o schválení tématu a to nejpozději do 15.9.2024- na žádosti musí být plné znění tématu, důvod proč jste si tak zvolili a doporučení vedoucího s podpisem vedoucího (vedoucího nutno si zvolit do předu).Vyplněnou žádost na webu školy- zvolte univerzální žádost , zašlete na studijní oddělení.

Při výběru z témat stanovených školou je rovněž umožněno si zvolit do předu vedoucího pokud vedoucí není z Vaší strany vybrán  – ředitel Vám ho přidělí.

Přihlášku k Tématu naleznete zde: https://www.trivis.info/pro-studenty/zadosti-a-formulare/

Zasíláte na studijní oddělení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!!

JEDNO TÉMA MOHOU MÍT POUZE DVA STUDENTI

TERMÍN PRO ZVOLENÍ TÉMATU JE DO 30.9.2024

V případě, že si student do uvedeného data téma nezvolí, bude mu přiděleno školou.

 

ZAHÁJENÍ letního semestru 2023/2024

Zahájení letního semestru 2023/2024

Letní semestr začíná v souladu s Organizačním plánem školního roku pro denní studium 1.2.2024, a pro Kombinované studium 2.2.2024 dle rozvrhu tříd, již máte na webu školy v sekci ROZVRHY.

Připomenutí

Odevzdání hodnocení a zprávy z praxe pro denní studium do 10.2.2024

Odevzdání Indexů ke kontrole do 15.2.2024

V případě, že student z nějakého důvodu nestihl všechny povinné zkoušky a zápočty, musí odevzdat do 31.1.2024 žádost o odložení klasifikace.

 

ZKOUŠKOVÉ  OBDOBÍ – ZIMNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2023/2024

ZKOUŠKOVÉ  OBDOBÍ –ZIMNÍ OBDOBÍ  ŠK.ROK 2023/2024

Dobrý den, máme před sebou poslední 2 soustředění ročníků kombinovaného studia a cca měsíc do přípravného týdne.

Přípravný týden

1AV,2.AV,3AV, 3CV, 1KPK, 2KPK,3KKŘ – 11.12.2023- 17.11.2023

* v přípravném týdnu je možné konat zápočty, klasifikované
zápočty a zkoušky pouze u studentů s nadprůměrnými studijními
výsledky
* v přípravném týdnu lze realizovat výuku, která nebyla z
organizačních důvodů ukončena v řádném výukovém období – což jistě využijeme, chybí nám tam u některých tříd některé hodiny

Zkouškové období

1AV,2.AV,3AV, 3CV, 1KPK, 2KPK,3KKŘ – 18.12 2024 – 22.12.2023

1AV,2.AV,3AV, 3CV, – 3.1.-14.1.2024 a 29.1.-31.1.2024

od 15.1.-28.1.2024 – má denní studium odbornou praxi – nelze zkoušek 

1KPK, 2KPK,3KKŘ –  3.1.-31.1.2024

1KPK, 2KPK- provádí praxi v průběhu letního semestru

Upozornění:  v jeden den studenti mohou vykonávat, zápočet a zkoušku, ale není možné mít dvě zkoušky najednou, a ani kl. zápočet a zkoušku.

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy do tří dnů od termínu zkoušky, termín Vám propadá.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY S VYSOKOU ABSENCÍ, DLE ŠKOLNÍHO ŘADU, SE ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ŘÍDÍ ČLÁNKEM SEDM

CITACE

„Článek 7

Práva a povinnosti studentů

s) Student se zavazuje, že v případě nesplnění minimální docházky (25%) bude vyzván k doložení nepřítomnosti a může být v této souvislosti i vyloučen ze studia.

t) Student se zavazuje při nesplnění docházky, si doplnit, před samotnou zkouškou, zápočtem, klasifikovaným zápočtem všechny podmínky pro splnění klasifikace v daném předmětu.

u) Důvody nepřítomnosti hodné zvláštního zřetele posuzuje ředitel TRIVIS – SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha a považují se za ně zejména dlouhotrvající nemoc, významná změna zdravotního stavu, tíživá sociální situace vlastní nebo v rodině apod. Důvody hodné zvláštního zřetele musí být průkazně doloženy“

KONEC CITACE

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia a kombinovanou formu studia do 31.1.2024                                            

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 28.2.2024 . Nutno podat žádost o odklad klasifikace do 31.1.2024

Termíny dle vyučujících:

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – Magr. et. Mgr. Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty – Mgr. František Kocina

Zkoušky a zápočty – PaedDr. et. Mgr. Jan Dalecký, MBA.

Zkoušky a zápočty – PaedDr. et. Mgr.Jiří Kubát, MBA.

Zkoušky a zápočty – PhDr. Karel Locker

Zkoušky a zápočty -Mgr. Martina Nováková

Zkoušky a zápočty -PhDr. Ľubica Kurucová

Zkoušky a zápočty – Mgr. Dana Chvalovská

Zkoušky a zápočty – JUDr. Václav Mastný, PhD., MBA

Zkoušky a zápočty – Mgr. Josef Zběhlík

Zkoušky a zápočty -Bc. Milan Kotouč, DiS.

Zkoušky a zápočty – Mgr. Pavel Vašek

Zkoušky a zápočty -Ing. Jiří Sissak, PhD.

Zkoušky a zápočty – Ing. Jiří Soukup

 

 

 

Informace k projektu AP – 3AV, 3CV, 3KKŘ

Dobrý den, posílám Vám pokyn ke zpracování projektu ke své Absolventské práci, dle citace ze Směrnice AP, která je na webu školy. Student po přidělení vedoucího, zpracovává projekt ke své AP. Vyzívám Vás tímto zpracovat, a předložili vedoucímu nejpozději do 15.11.2023. V případě, že tak student neučiní, vystavuje se riziku, že vedoucí mu zadání nezpracuje, a nebude mít na základě dle čeho zpracovávat svou práci.

S vedoucími jste budou seznámeni dne 10.10.2023 , kdo ten den, nebude ve škole přijde si podepsat již na studijní oddělení.

Studenti kombinovaného studia budou seznámeni v den jejich soustředění tj: 20.10.2023

CITACE Z : SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE, 

Student po přidělení tématu a vedoucího AP obdrží od ZŘ VOŠ závazný pokyn ke zpracování a to nejpozději do 31. října daného školního roku.

Student na základě tohoto pokynu zpracuje projekt své AP do 15.11.2023, který bude obsahovat:

a) název absolventské práce;

b) cíl práce;

c) použité metody;

d) osnovu práce;

e) seznam literatury, kterou chce při zpracování AP použít a toto předloží do 15ti dnů svému vedoucímu AP.

Vedoucí AP zpracuje do 30. listopadu daného školního roku Zadání absolventské práce a toto předloží ZŘ VOŠ ke schválení.

Od 1.12.2023 již začíná samotná práce na své AP