ZKOUŠKOVÉ  ODBOBÍ – LETNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2022/2023

ZKOUŠKOVÉ  ODBOBÍ – LETNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2022/2023

Přípravný týden pro všechny ročníky

 1. AV, 2.AV, 2.CV, 3AV,3AVA, 1KPK, 2KKŘ, 3KPK  –  8.5.-14-5-2023
 • v přípravném týdnu je možné konat zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky pouze u studentů s nadprůměrnými studijními výsledky
 • v přípravném týdnu lze realizovat výuku, která nebyla z organizačních důvodů ukončena v řádném výukovém období

Zkouškové období PRO VŠECHNY ROČNÍKY

 • 1AV, 2.AV, 2.CV – 15.5.-11-6-2023
 • 3Av,3AVA, – 15.5.-12.6.2023 do 12: hod
 • 1KPK, 2KKŘ – 15.5.-30.6.2023
 • 3KPK  – 15.5.-12.6.2023 do 12: hod

Odborná praxe

1AV, 2.AV, 2.cv

– 12.6.-25.6.2023 – v tento termín nelze vykonávat zkoušky či zápočty

1KPK, 2KKŘ – praxe vykonávají   v průběhu letního semestru, NEJPOZDĚJI DO 30.6.2023

 • odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe – DO 30.6.2023
 • nahlášení odborné praxe –   do 30.4.2023

Kontrola výkazů o studiu

 1. AV,  2. AV, 2. CV, , 1KPK,2KKŘ, – do 30.6.2023(letní  období) – student odevzdá svůj Index na studijní oddělení.

PRO OBĚ FROMY STUDIA

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy do tří dnů od termínu zkoušky, termín Vám propadá.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY S VYSOKOU ABSENCÍ, DLE ŠKOLNÍHO ŘADU, SE ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ŘÍDÍ ČLÁNKEM SEDM

CITACE

„Článek 7

Práva a povinnosti studentů

s) Student se zavazuje, že v případě nesplnění minimální docházky (25%) bude vyzván k doložení nepřítomnosti a může být v této souvislosti i vyloučen ze studia.

t) Student se zavazuje při nesplnění docházky, si doplnit, před samotnou zkouškou, zápočtem, klasifikovaným zápočtem všechny podmínky pro splnění klasifikace v daném předmětu.

u) Důvody nepřítomnosti hodné zvláštního zřetele posuzuje ředitel TRIVIS – SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha a považují se za ně zejména dlouhotrvající nemoc, významná změna zdravotního stavu, tíživá sociální situace vlastní nebo v rodině apod. Důvody hodné zvláštního zřetele musí být průkazně doloženy“

KONEC CITACE

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 30. 6. 2023 a pro kombinovanou formu studia do 30.6. 2023                                              

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za letní období s odloženou klasifikací je do 30.9.2023. Nutno podat žádost o odklad klasifikace do 30.6.2023

Termíny dle vyučujících:

Zkoušky a zápočty – Firstová_Jana

Zkoušky a zápočty – Ing.Bohumil_Krajča

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Sissak

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Soukup

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Zkoušky a zápočty – Mgr. Hronová_Marcela, MBA

Zkoušky a zápočty – Mgr.etMgr.Marcela Husáková

Zkoušky a zápočty – Mgr.Jan Dalecký

Zkoušky a zápočty – Mgr.Locker_Karel (1)

Zkoušky a zápočty – BC. Milan Kotouč

Zkoušky a zápočty – PaedDr. Kubát_Jiří (3)

Zkoušky a zápočty – PhDr.Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty – Mgr.Ondřej_Zatroch (1)

Zkoušky a zápočty – Mgr.Vašek_Pavel

Informace – praxe letní semestr šk. rok 2022/2023

Informace pro studenty prvních a druhých  ročníků

Odborná praxe

1AV,  2. AV, 2. CV,                                                    12.6.2023 – 25.6. 2023

Nahlášení praxí ( formulář na praxi) na zimní semestr student odevzdá  do 30.4.2023 na studijní oddělení VOS, poté studijní oddělení zpracuje smlouvy a student je nechá podepsat v organizaci (ve které bude praxi vykonávat) a vrátí jedno paré zpět na studijní oddělení – nejpozději 14dní před zahájením praxe.

V případě, že si student praxi nebude moci najít, nahlásí tuto skutečnost na studijní oddělení rovněž do 30.4.2023

Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 30.6.2023

1KPK a 2KKŘ si odborné praxe plní v průběhu letního semestru. Termín splnění do 30.6.2023.Odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe je do 30.6.2023

V případě neodevzdání v termínu, hrozí studentovi neuznání praxe.

Zprávu z praxe zpracovává student/ka, dle směrnice ( viz: příloha)

Hodnocení z praxe zpracovává organizace u které student/ka vykonával/a praxi.

Interni-smernice-pro-op-vos_1

dotaznikova-forma-hodnoceni-odborne-praxe-novy

Kopie – formular-na-odbornou-praxi-denni0

 

 

Instrukce k ABSOLUTORIU 2022/2023

Podmínkou pro možnost vykonání Absolutoria v řádném termínu je :

1, úspěšné ukončení třetího ročníku – složení všech povinných zkoušek do 12.6.2023 do 12:00hod

2, podání žádosti o vykonání Absolutoria ( podává se zároveň se Studijním průkazem ke kontrole – nejpozději do 12.6.2023 do 12:00hod

3, Odevzdání AP do 14.4.2023 – ve dvou vyhotoveních + 1x CD 

převzetí posudků na studijním oddělení  od 17.5.2023 – 30.5.2023

4, Doplacení školného, pokut do 15.5.2023 ( v případě neuhrazeného školného nebude studentovi předáno Osvědčení o vykonání Absolutoria)

ABSOLUTORIA  19.6.-23.6.2023

Konání Absolutoria je  pro :

3.KPK – v Prevenci kriminality – 19.6.-23.6.2023 dle harmonogramu – studenti kombinovaného studia

3.AV a 3AVA – Prevence kriminality –  studenti denního studia  od 19.6.-23.6.2023 dle harmonogramu

K Absolutoriu budou studenti vyzváni zvacím dopisem týden před vykonáním Absolutoria. V případě, že Vám dopis nedorazí, a jste zapsáni v harmonogramu. Dostavte dle harmonogramu.

Studenti pozvaní na daný den se společně domluví a přichystají členům komise pohoštění na celý den (cca:13 členů).

Všichni studenti pozvaní na určený den se dostaví nejpozději 7:45 hod do budovy školy na zahájení.

 SYLAB A VÝPIS ZNÁMEK BUDE K DISPOZICI PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ (zpoplatněno).

Slavnostní vyřazení se bude konat dne: 26.6.2023 od 10:00hod 

HARMONOGRAMY:

Budou upřesněny týden před Absolutoriem

 

 

 

 

 

Odevzdání Absolventských prací – informace pro 3. ročníky

Upozorňujeme na blížící se termín odevzdání Absolventských prací ve šk. roce 2022/2023

Studenti své vedoucí práce kontaktují pouze po e-mailu a případně se domluví na dalším postupu.

Termín byl stanoven Organizačním plánem na 15.4.2023

Do tohoto data musí být odevzdány všechny Absolventské práce a to ve dvou vyhotoveních + 1 na CD, dle Směrnice pro zpracování AP. V případě neodevzdání v tomto datu, budete přesunuti na říjnová opravná Absolutoria. Nutno dodat žádost o odklad.

od 16.4.2023- 15.5.2023 – budou vedoucí a oponenti zpracovávat posudky

Vyzvednutí posudků bude umožněno na studijním oddělení od 18.5.2023

Zvolení témat Absolventských prací na školní rok 2023/2024 – do 30.9.2023

V příloze naleznete Témata k Absolventským pracím na šk.rok 2023/2024

Ze společných témat mohou vybírat všichni studenti – Psychologie- Sociologie, Právo

Pro Krizové řízení jsou pak navíc témata  z předmětů : Průmyslové havárie, Živelní pohromy.

Pro Prevenci kriminality  jsou pak navíc témata z předmětů : Kriminologie a Prevence kriminality, Kriminalistika, Bezpečnostní systémy.

Studenti co budou chtít mít vlastní téma je nutné nejdříve poslat žádost o schválení tématu a to nejpozději do 15.9.2023 – na žádosti musí být plné znění tématu, důvod proč jste si tak zvolili a doporučení vedoucího s podpisem vedoucího (vedoucího nutno si zvolit do předu).Vyplněnou žádost na webu školy- zvolte univerzální žádost , zašlete na studijní oddělení.

Při výběru z témat stanovených školou je rovněž umožněno si zvolit do předu vedoucího pokud vedoucí není z Vaší strany vybrán  – ředitel Vám ho přidělí.

Přihlášku k Tématu naleznete zde: https://www.trivis.info/pro-studenty/zadosti-a-formulare/

Zasíláte na studijní oddělení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!!

JEDNO TÉMA MOHOU MÍT POUZE DVA STUDENTI

TERMÍN PRO ZVOLENÍ TÉMATU JE DO 30.9.2023

V případě, že si student do uvedeného data téma nezvolí, bude mu přiděleno školou.

VOS-Temata-AP-2023-2024

Výuka na VOŠ v době jarních prázdnin SŠ od 6.2.-10.2.2023 a 3.2.2023

V době od 6.2.-10.2.2023 bude výuka VOŠ probíhat prezenčně POUZE v budově na Hovorčovické( včetně 2AV A 2CV). V přílohách naleznete upravené rozvrhy na výše uvedený týden.

Dne 3.2.2023 – bude výuka probíhat dle platného rozvrhu na letní semestr. Třídy 2AV a 2CV se budou učit také na Hovorčovické v učebně SŠ dálka( místnost 44) 1.patro.

Rozvrhy- 1AV

Rozvrhy- 2AV

Rozvrhy- 2CV

Rozvrhy- 3AV

Rozvrhy- 3AVA

UPOZORNĚNÍ TYTO ROZVRHY JSOU PLATNÉ POUZE V TÝDNU OD 6.2.-10.2.2023

OD 13.2.2023 JIŽ DLE PLATNÝCH ROZVRHŮ NA LETNÍ SEMESTR,  MÁTE AKTUALIZOVÁNY V SYSTÉMU BAKALÁŘ

Pozdní příchod / Dřívější odchod – Informace pro studenty

Všichni studenti by měli mít již zhotovenou kartu ISIC. Pokud ji ještě nemáte, nechte si ji obratem udělat, řešilo na zahajovacích třídních hodinách.

Používání karty při příchodu či odchodu. Student si vždy pípne u recepce.

V případě, že si student kartu zapomene, postupuje, dle přiloženého manuálu.

Reseni-zapomenutych-ISIC-karet

Pozdní příchod

https://forms.office.com/r/Vr1be0QMTX

Dřívější odchod

https://forms.office.com/e/ncx9yiVUms

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ NA VOS – ZIMNÍ semestr šk. rok 2022/2023

ZKOUŠKOVÉ  ODBOBÍ – ZIMNÍ SEMESTR  ŠK.ROK 2022/2023

Přípravný týden pro všechny ročníky

 1. AV, 2.AV, 2.CV, 3Av,3AVA, 1KPK, 2KKŘ, 3KPK  –  5.12.-11.12.2022
 • v přípravném týdnu je možné konat zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky pouze u studentů s nadprůměrnými studijními výsledky
 • v přípravném týdnu lze realizovat výuku, která nebyla z organizačních důvodů ukončena v řádném výukovém období

Zkouškové období PRO VŠECHNY ROČNÍKY

 • 1AV, 2.AV, 2.cv, 3Av,3AVA, – 12.12.-22.12.2022; 2.1.-15.1.2023 A 30.1.-31.1.2023
 • 1KPK, 2KKŘ a 3KPK  – 12.12.-22.12.2022; 2.1.-31.1.2023

Odborná praxe

1AV, 2.AV, 2.cv, 3Av,3AVA-  16.1.-29.1.2023 – v tento termín nelze vykonávat zkoušky či zápočty

 • odevzdání zprávy a hodnocení z odborné praxe – DO 10.2.2023
 • nahlášení odborné praxe –   do 30.11.2022

1KPK, 2KKŘ – praxe vykonávají až  v průběhu letního semestru

Kontrola výkazů o studiu

 1. AV,  2. AV, 2. CV, 3. AV, 3AVA, 1KPK,2KKŘ,3KPK –   2. 2023 – 14. 2. 2023(za zimní období) – student odevzdá svůj Index na studijní oddělení.

PRO OBĚ FROMY STUDIA

Zde budou vyvěšeny termíny zkoušek zápočtů, klasifikovaných zápočtů u jednotlivých vyučujících, tak jak mi je budou vyučující hlásit.  Termíny si domlouváte individuálně s jednotlivými vyučujícími – NELZE se hlásit přes studijní oddělení, klasifikační archy mají k dispozici pouze vyučující.

Na zkoušky, zápočty či klasifikované zápočty se dostavte ve stanovený čas se STUDIJNÍM PRŮKAZEM.

V případě,  že se na zkoušku nedostavíte včas, bez řádné omluvy do tří dnů od termínu zkoušky, termín Vám propadá.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY S VYSOKOU ABSENCÍ, DLE ŠKOLNÍHO ŘADU, SE ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ŘÍDÍ ČLÁNKEM SEDM

CITACE

„Článek 7

Práva a povinnosti studentů

s) Student se zavazuje, že v případě nesplnění minimální docházky (25%) bude vyzván k doložení nepřítomnosti a může být v této souvislosti i vyloučen ze studia.

t) Student se zavazuje při nesplnění docházky, si doplnit, před samotnou zkouškou, zápočtem, klasifikovaným zápočtem všechny podmínky pro splnění klasifikace v daném předmětu.

u) Důvody nepřítomnosti hodné zvláštního zřetele posuzuje ředitel TRIVIS – SŠV a VOŠ PK a KŘ Praha a považují se za ně zejména dlouhotrvající nemoc, významná změna zdravotního stavu, tíživá sociální situace vlastní nebo v rodině apod. Důvody hodné zvláštního zřetele musí být průkazně doloženy“

KONEC CITACE

U p o z o r n ě n í:

V dikci Smlouvy o poskytnutí vzdělání je povinností  studenta VOŠ nahlásit se na všechny zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty v řádném termínu zkouškového období, které je dle organizačního plánu školy stanoveno pro denní formu studia do 30. 6. 2021 a pro kombinovanou formu studia do 30.6. 2022                                              

Uzavření klasifikace pro všechny ročníky denního studia za zimní období s odloženou klasifikací je do 31.3.2023. Nutno podat žádost o odklad klasifikace do 31.1.2023

Termíny dle vyučujících:

Zkoušky a zápočty – Firstová_Jana

Zkoušky a zápočty – JUDr.Karel_Horák

Zkoušky a zápočty – Mgr. Hronová_Marcela, MBA

Zkoušky a zápočty – Mgr.Locker_Karel

Zkoušky a zápočty – PaedDr. Kubát_Jiří

Zkoušky a zápočty – Mgr.Ondřej_Zatroch

Zkoušky a zápočty – PaedDr. Kubát_Jiří

Zkoušky a zápočty – RNDr.Iva_Suková

Zkoušky a zápočty – Mgr.etMgr.Marcela Husáková

Zkoušky-psychologie-2022-Kurucová (15) (1)

Zkoušky a zápočty – PhDr.Dagmar Kadlecová

Zkoušky a zápočty – Ing.Jiří_Sissak

Zkoušky a zápočty – Mgr.Vašek_Pavel

Zkoušky a zápočty – JUDr.Václav Mastný, PhD.

Zkoušky a zápočty – Mgr.Jan Dalecký

Zkoušky a zápočty – Bc._Céza_Pavel

Zkoušky-a-zápočty-Bc.-Milan-Kotouč-DiS.

 

Informace pro 3 ročníky – projekt k AP

Dobrý den, posílám Vám citaci ze Směrnice AP, která je na webu školy. Student po přidělení vedoucího, zpracovává projekt ke své AP. Vyzívám Vás tímto zpracovat a předložit vedoucímu do konce října. V případě, že tak student neučiní, vystavuje se riziku, že vedoucí mu zadání nezpracuje.

S vedoucími jste byli seznámeni dne 17.10.2022, kdo ten den, nebyl ve škole přijde si podepsat již na studijní oddělení.

Studenti kombinovaného studia budou seznámeni v den jejich soustředění tj: 21.10.2022.

CITACE Z : SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE,

….Student po přidělení tématu a vedoucího AP obdrží od ZŘ VOŠ závazný pokyn ke zpracování a to nejpozději do 31. října daného školního roku.

Student na základě tohoto pokynu zpracuje projekt své AP, který bude obsahovat: a) název absolventské práce; b) cíl práce; c) použité metody; d) osnovu práce; e) seznam literatury, kterou chce při zpracování AP použít. Vedoucí AP zpracuje do 30. listopadu daného školního roku Zadání absolventské práce a toto předloží ZŘ VOŠ ke schválení.

V Praze dne 1.září 2019
Mgr. Jan Dalecký
ředitel školy TRIVIS-SŠ a VOŠ PK a KŘ s.r.o.

Podzimní prázdniny na VOŠ

Podzimní prázdniny na VOŠ nejsou. Studenti se učí dle rozvrhu – rozvrh bude upřesněn do 21.10.2022