Učební plány Krizové řízení- kombinované a denní

Učební plány od 1 do 3 ročníku -Krizové řízení

Hodinová dotace pro 1. ročník denní formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 0/4 (0/56) Z 0/4 (0/56) Kz
Filosofie a etika 4/2 (56/28) ZK
Sociologie 4/2 (56/28) ZK
Přírodovědné základy 2/4 (28/56) Kz
Ochrana životního prostředí 2/2 (28/28) ZK
Prevence kriminality 2/2 (28/28) ZK
Právo I. ( Základy práva) 3/1(42/14) Kz 3/1(42/14) ZK
Psychologie 2/2(28/28) Z 2/2(28/28) Kz
Praktická příprava 0/2 (0/28) Z 0/2 (0/28) Z
Odborná praxe 2 týdny Z 2 týdny Z

Hodinová dotace pro 1. ročník kombinované formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 24 Z 24 Kz
Filosofie a etika 20 ZK
Sociologie 20ZK
Přírodovědné základy 20ZK
Ochrana životního prostředí 20 ZK
Prevence kriminality 16 Kz
Právo I. ( Základy práva) 12 Kz 12 ZK
Psychologie —- 12 Kz
Praktická příprava 4 Z  8 Z
Odborná praxe —– 3 týdny Z

Hodinová dotace pro 2. ročník denní formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 0/4 (0/56) Z 0/4 (0/56) Kz
Právo II. ( Civilní právo) 3/1(42/14)Kz 3/1(42/14)ZK
Psychologie 2/2(28/28)ZK
Management podnikání 4/2(56/28)ZK
Průmyslové havárie I -Živelní pohromy 2/2(28/28)ZK
Průmyslové havárie II. – Průmyslové havárie 2/2 (28/28)Z 2/2(28/28)Kz
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2/2(28/28)ZK
Praktická příprava 0/4 (0/56)Z 0/4 (0/56)Z
Seminář k absolventské práci 0/2 (0/28)Z
Odborná praxe 2 týdny Z 2 týdny Z

Hodinová dotace pro 2. ročník kombinované formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 24 Z 20 Kz
Právo II. ( Civilní právo) 12Kz 12ZK
Psychologie 20ZK
Management podnikání 20ZK
Průmyslové havárie I -Živelní pohromy 20ZK
Průmyslové havárie II. – Průmyslové havárie —– 32ZK
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 12ZK
Praktická příprava 8 Z 8 Z
Seminář k absolventské práci 4 Z
Odborná praxe 3 týdny Z

Hodinová dotace pro 3. ročník denní formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 0/4 (0/56)Kz 0/4 (0/56)ZK
Právo III. ( Trestní právo) 3/1 (42/14) 3/1 (42/14)
Krizové řízení 4/2 (56/28)Kz 3/1 (42/14)ZK
Ochrana obyvatelstva 2/2 (28/28)Kz
Průmyslové havarie a živelní pohromy II- průmyslové havárie 2/2(28/28) ZK
Informační podpora KŘ 2/2 (28/28)Kz
Havarijní plánování 2/2 (28/28)Kz 2/2 (28/28)ZK
Požární ochrana a prevence 2/2(28/28)ZK
Praktická příprava 0/2 (0/28)
Odborná praxe 2 týdny Z

Hodinová dotace pro 3. ročník kombinované formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 20Kz 24ZK
Právo III. ( Trestní právo) 12Kz 12ZK
Krizové řízení 16Kz 20ZK
Ochrana obyvatelstva 16Kz —-
Informační podpora KŘ 12Kz
Havarijní plánování 12Kz 20ZK
Požární ochrana a prevence 16ZK
Praktická příprava 8 z 4 z

Schéma zápisu předmětů v učebním plánu kombinované formy

Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětu do ročníku. Z údajů uvedených v učebním plánu je zřejmé, kolik konzultačních hodin je věnováno jednotlivým předmětům v jednotlivých výukových obdobích – v každém výukovém období se koná šest 2denních konzultací (8 výukových hodin denně), tj. celkem 96 konzultačních hodin v každém výukovém období.

Každý předmět v učebním plánu je na konci každého období klasifikován buď Z – zápočtem, Kz – klasifikovaným zápočtem nebo ZK – zkouškou.

Na každé ze šesti konzultačních soustředění připadá cca 1/6 plánovaných konzultačních hodin – (16,16,16,16,16,16); každý předmět, který je vyučován v daném období, má v konzultačním soustředění k dispozici 1/6 konzultačních hodin plánovaných pro něj na dané období.

Podle povahy vyučovacího předmětu a probírané látky se konzultace provádějí formou přednášek, seminářů nebo cvičení.

Student si nejpozději do 30 září ve třetím ročníku volí téma své absolventské práce.

Schéma zápisu předmětů v učebním plánu – denního studia

Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníku. Z údajů uvedených v učebním plánu je zřejmé, kolik výukových hodin je věnováno přednáškám a kolik seminářům/cvičením. Tento počet je vyjádřen lomeným čílsem.

Např. zápis 4/2 (56/28) v učebním plánu znamená, že předmět je dotován 4 vyučovacími hodinami přednášek týdně a 2 vyučovacími hodinami seminářů týdně (zda jde o cvičení nebo seminář) je uvedeno v učební osnově každého předmětu, 56 hodin – celková dotace přednášek za období (zimní nebo letní), 28 hodin – celková dotace seminářů za období (letní nebo zimní).

Každý předmět v učebním plánu je na konci každého období klasifikován buď Z – zápočtem, Kz – klasifikovaným zápočtem nebo ZK – zkouškou.

Student si nejpozději do 30. září ve třetím ročníku volí téma své absolventské práce.

Absolventská zkouška

Absolventská zkouška oboru Krizové řízení se skládá z:

  1. absolventské práce a její obhajoby
  2. zkoušky z cizího jazyka (anglický nebo německý jazyk)
  3. teoretické zkoušky z odborných předmětů (Průmyslové havárie a živelní pohromy, Krizové řízení a havarijní plánování, Právo)

Samostudium a konzultace

Počet hodin samostudia – jako příprava na průběžnou přípravu během výukového období (semináře, cvičení), ale i na zkoušky konané ve zkušebním období i na zkoušky absolutoria je ryze individuální, u každého studienta podle jeho schopností a znalostí získaných na střední škole, proto nelze objektivně stanovit nezbytný počet hodin samostudia.

Samostudium probíhá s těmito hlavními cíly:

  • průběžná příprava na semináře a cvičení v průběhu výukových období (pro každý seminář nebo cvičení jsou studentům zadávány konkrétně zaměřené otázky);
  • příprava na zkoušky ve zkušebním období (ke každému klasifikovanému zápočtu nebo zkoušce jsou studentům zadávány tématické okruhy pro přípravu);
  • příprava k vykonání absolventské zkoušky.