Učební plány Krizové řízení- kombinované a denní

Učební plány od 1 do 3 ročníku -Krizové řízení

Hodinová dotace pro 1. ročník denní formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 0/4 (0/56) Kz 0/4 (0/56) Zk
Filosofie a etika 4/2 (56/28) ZK
Sociologie 4/2 (56/28) ZK
Základy mezinárodního a evropského práva 2/1 (14/28) Kz 2/1 (14/28) ZK
Informační podpora Prevence kriminality 1/2 (14/28) Kz 1/2 (14/28) ZK
Psychologie 2/2(28/28) Kz 2/2(28/28) ZK
Právo I. ( Základy práva) 3/1(42/14) Kz 3/1(42/14) ZK
Střelecká příprava 0/4 (0/56) Kz —-
Topografie GPS 0/2 (0/28) —-
Informační technologie a ochrana dat —- 0/2 (0/28) Kz
Sebeobrana —- 0/2 (0/28) Z
Odborná praxe 2 týdny Z 2 týdny Z

Hodinová dotace pro 1. ročník kombinované formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 20 Kz 20 Zk
Filosofie a etika 24 ZK
Sociologie 24 ZK
Základy mezinárodního a evropského práva 20 Kz 20 ZK
Informační podpora Prevence kriminality 20 Kz 20 ZK
Psychologie 12Kz 12ZK
Právo I. ( Základy práva) 12 Kz 12 ZK
Střelecká příprava 8Kz
Topografie GPS 4Kz
Informační technologie a ochrana dat 6 Kz
Sebeobrana 6 Z
Odborná praxe 3 týdny Z

Hodinová dotace pro 2. ročník denní formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 0/4 (0/56) Kz 0/4 (0/56) ZK
Právo II. ( Civilní právo) 3/1(42/14)Kz 3/1(42/14)ZK
Psychologie 2/2(28/28)ZK
Integrovaný záchranný systém I. 3/2(42/28)ZK
Krizový management 3/2(42/28)ZK
Úvod do pracovního práva 2/2 (28/28)ZK
Ochrana obyvatelstva a životního prostředí 2/2(28/28) Kz 2/2(28/28) ZK
Bezpečnostní systémy 3/2(42/28)Kz 1/1(14/14)ZK
Kynologie 0/2(0/28)Z 0/2(0/28)Kz
Sebeobrana 0/2(0/28)Kz 0/2(0/28)Kz
Seminář k absolventské práci 0/2 (0/28)Z
Odborná praxe 2 týdny Z 2 týdny Z

Hodinová dotace pro 2. ročník kombinované formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 20 Kz 20 ZK
Právo II. ( Civilní právo) 12Kz 12)ZK
Psychologie 20ZK
Integrovaný záchranný systém I. 20ZK
Krizový management 16ZK
Úvod do pracovního práva 20ZK
Ochrana obyvatelstva a životního prostředí 20 Kz 20 ZK
Bezpečnostní systémy 16Kz 16ZK
Kynologie 6Z 6Kz
Sebeobrana 6Kz 6Kz
Seminář k absolventské práci 4Z
Odborná praxe 3 týdny Z

Hodinová dotace pro 3. ročník denní formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 0/4 (0/56)Kz 0/4 (0/56)ZK
Právo III. ( Trestní právo) 3/1 (42/14)Kz 3/1 (42/14)ZK
Krizové řízení a Havarijní plánování 3/2 (42/28)Kz 3/2 (42/28)ZK
Integrovaný záchranný systém II 2/2 (28/28)ZK
Integrovaný záchranný systém III 1/1(14/14) Kz 6/2(84/28)ZK
Seminář k Absolventské práci 0/1(14) KZ
Kriminologie a Prevence kriminality 2/1(28/14)Kz 1/1(14/14)ZK
Požární ochrana a prevence 1/1(14/14)Kz 1/1(14/14)ZK
Základy pyrotechniky 0/2 (0/28)Kz 0/2 (0/28)Kz
Drony 0/2 (0/28)Kz
Zdravotnická příprava 0/2 (0/28)Kz
Nebezpečné látky a ochrana před nimi 0/2 (0/28)Kz
Odborná praxe 2 týdny Z

Hodinová dotace pro 3. ročník kombinované formy vzdělání KŘ

Předmět Zimní období Letní období
Cizí jazyk (AJ, NJ) 20Kz 20ZK
Právo III. ( Trestní právo) 12Kz 12ZK
Krizové řízení a Havarijní plánování 36Kz 36ZK
Integrovaný záchranný systém II 24ZK
Integrovaný záchranný systém III 30ZK
Seminář k Absolventské práci 2 KZ
Kriminologie a Prevence kriminality 8Kz 8ZK
Požární ochrana a prevence 6Kz 6ZK
Základy pyrotechniky 6Kz
Drony 6Kz
Zdravotnická příprava 4Kz
Nebezpečné látky a ochrana před nimi 4Kz

Schéma zápisu předmětů v učebním plánu kombinované formy

Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětu do ročníku. Z údajů uvedených v učebním plánu je zřejmé, kolik konzultačních hodin je věnováno jednotlivým předmětům v jednotlivých výukových obdobích – v každém výukovém období se koná šest 2denních konzultací (8 výukových hodin denně), tj. celkem 96 konzultačních hodin v každém výukovém období.

Každý předmět v učebním plánu je na konci každého období klasifikován buď Z – zápočtem, Kz – klasifikovaným zápočtem nebo ZK – zkouškou.

Na každé ze šesti konzultačních soustředění připadá cca 1/6 plánovaných konzultačních hodin – 20/20,20/20,20/20; každý předmět, který je vyučován v daném období, má v konzultačním soustředění k dispozici jasně definovaný čas za dané období.

Podle povahy vyučovacího předmětu a probírané látky se konzultace provádějí formou přednášek, seminářů nebo cvičení.

Student si nejpozději do 30 září ve třetím ročníku volí téma své absolventské práce.

Schéma zápisu předmětů v učebním plánu – denního studia

Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníku. Z údajů uvedených v učebním plánu je zřejmé, kolik výukových hodin je věnováno přednáškám a kolik seminářům/cvičením. Tento počet je vyjádřen lomeným číslem.

Např. zápis 4/2 (56/28) v učebním plánu znamená, že předmět je dotován 4 vyučovacími hodinami přednášek týdně a 2 vyučovacími hodinami seminářů týdně (zda jde o cvičení nebo seminář) je uvedeno v učební osnově každého předmětu, 56 hodin – celková dotace přednášek za období (zimní nebo letní), 28 hodin – celková dotace seminářů za období (letní nebo zimní).

Každý předmět v učebním plánu je na konci každého období klasifikován buď Z – zápočtem, Kz – klasifikovaným zápočtem nebo ZK – zkouškou.

Student si nejpozději do 30. září ve třetím ročníku volí téma své absolventské práce.

Absolventská zkouška

Absolventská zkouška oboru Krizové řízení se skládá z:

  1. absolventské práce a její obhajoby
  2. zkoušky z cizího jazyka (anglický nebo německý jazyk)
  3. teoretické zkoušky z odborných předmětů (Průmyslové havárie a živelní pohromy, Krizové řízení a havarijní plánování, Právo)

Samostudium a konzultace

Počet hodin samostudia – jako příprava na průběžnou přípravu během výukového období (semináře, cvičení), ale i na zkoušky konané ve zkušebním období i na zkoušky absolutoria je ryze individuální, u každého studenta podle jeho schopností a znalostí získaných na střední škole, proto nelze objektivně stanovit nezbytný počet hodin samostudia.

Samostudium probíhá s těmito hlavními cíli:

  • průběžná příprava na semináře a cvičení v průběhu výukových období (pro každý seminář nebo cvičení jsou studentům zadávány konkrétně zaměřené otázky);
  • příprava na zkoušky ve zkušebním období (ke každému klasifikovanému zápočtu nebo zkoušce jsou studentům zadávány tematické okruhy pro přípravu);
  • příprava k vykonání absolventské zkoušky.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA