Absolutoria

Absolutorium probíhá dle § 101 a 102 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění současných předpisů, a v souladu
s vyhláškou MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Absolutorium je závěrečná komisionální zkouška, kterou se ukončuje studium ve vyšší odborné škole. Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. Ředitel školy vyhlašuje nejméně 1 řádný termín absolutoria ve školním roce. Absolutorium se koná před zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání zkušební komise o hodnocení studenta.

Absolutorium se skládá za tří částí:

 • obhajoba absolventské práce
 • zkouška z odborných předmětů
 • zkouška z cizího jazyka

Obhajoba a prezentace absolventské práce se koná jako součást absolutoria ve stejném termínu se zkouškou z cizího jazyka a teoretickou zkouškou z odborných předmětů.

Téma absolventských prací vypisuje ředitel školy, zadávání probíhá v zimním období 3. ročníku studia. Absolventskou práci studenti zpracovávají ve spolupráci s vedoucím absolventské práce. Studenti se při psaní absolventské práce řídí normou ISO 690/2011.

U obhajoby student v krátkém vystoupení uvede důvod výběru daného tématu, cíl práce, použité metody zpracování, výsledky a závěry, k nimž dospěl. Dále zaujme stanovisko
k posudkům vedoucího absolventské práce i oponenta. Odpovídá na otázky uvedené
v posudku oponenta, případně na dotazy dalších členů komise. Podkladem pro hodnocení jsou vedle samotné absolventské práce hodnocení vedoucího práce a posudek oponenta. Obhajoba se klasifikuje, o klasifikaci rozhoduje komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Zkouška z odborných předmětů je stanovena učebním plánem. Zahrnuje poznatky získané absolvováním všech odborných předmětů, probíhá ústní formou.

Pro vzdělávací program prevence kriminality jsou dle Akreditovaného vzdělávacího programu stanoveny tyto odborné předměty:

 • právo
 • kriminologie a prevence kriminality
 • bezpečnostní systémy

Pro vzdělávací program krizové řízení jsou dle Akreditovaného vzdělávacího programu stanoveny tyto odborné předměty:

 • průmyslové havárie a živelní pohromy
 • krizové řízení a havarijní plánování
 • právo

Zkouška z cizího jazyka je zaměřena na pohovor o absolvenstské práci a o odborném tématu.

Klasifikace a hodnocení při absolutoriu

Klasifikace obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných předmětů
a zkoušky z cizího jazyka se provádí podle následující stupnice prospěchu:

1 – výborně
2 – velmi dobře
3 – dobře
4 – nevyhověl/a

Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace teoretické zkoušky z odborných předmětů, obhajoby absolventské práce a zkoušky z cizího jazyka. Celkové hodnocení absolutoria provádí zkušební komise podle této stupnice:

 1. a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 – velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50
 2. b) prospěl, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 3 – dobře
 3. c) neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku prospěchu 4- nevyhověl

Celkové hodnocení absolutoria a hodnocení prospěchu jeho jednotlivých částí oznámí studentovi předseda zkušební komise ve dni, ve kterém student absolutorium vykonal.

V případě, že je student hodnocen známkou, 4 nevyhověl, z některé ze součástí odborných předmětů, musí student vykonat opravnou zkoušku z celého bloku odborných předmětů.

Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisí. V případě opakování obhajoby komise též rozhodne, zdali je třeba absolventskou práci přepracovat.

Pokud se student ke zkoušce nebo obhajobě nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo studenta konat opravnou zkoušku.

Absolutorium lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Každý, kdo konal zkoušku absolutoria nebo obhajobu absolventské práce, může do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, požádat krajský úřad o přezkoumání jejího průběhu a výsledku.

Po úspěšném složení této zkoušky získá absolvent vysvědčení o absolutoriu a diplom
s právem nosit za příjmením titul „DiS.“, diplomovaný specialista v daném oboru studia.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA