KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Krizové řízení- 68-42-N/02

Vzdělávací program Krizové řízení odráží současné a budoucí potřeby společnosti. Vychází z poznání, že zajištění bezpečnosti ČR zahrnuje opatření k zajištění obrany státu proti vnějšímu vojenskému ohrožení, k zajištění ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, k zajištění ochrany ekonomiky a k zajištění ochrany obyvatelstva před následky živelních a lidskou činností způsobených pohrom, včetně násilných společenských konfliktů.

Cílem vzdělávacího programu je připravovat studenty na profesní a lidské zvládání tohoto významného společenského úkolu, a to jak na úseku prevence mimořádných událostí, tak i v následujících obdobích činnosti krizového managementu.

Cíl je realizovatelný v oblastech činnosti krizového managementu v rámci tzv. bezpečnostního systému. Stát k zajištění své vlastní bezpečnosti a bezpečnosti vlastních orgánů vytváří tzv. bezpečnostní systém. Tento bezpečnostní systém je vytvářen a budován v souladu s ústavním pořádkem ČR, jeho základními prvky jsou ústavní činitelé a instituce.


Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit především jako:

  • samostaný pracovník pro krizové stavy
  • referent v orgánech statní správy a samosprávy
  • samostatný pracovník pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí
  • samostatný pracovník pro správní agendu
  • odborný referent bezpečnosti práce
  • odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
  • samostatný pracovník hasičského záchranného sboru

Uvedené uplatnění koresponduje s Národní soustavou kvalifikací a Národní soustavou povolání dle 5. a 6. kvalifikační úrovně.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA