PREVENCE KRIMINALITY

Prevence kriminality 68-42-N/01

Vzdělávací program Prevence kriminality odráží současné a budoucí potřeby společnosti. Vychází z poznání, že kontrola kriminality (obě její složky: prevence i represe) patří do dlouhodobých priorit vládní politiky.

Cílem vzdělávacího programu je připravovat studenty na profesní a lidské zvládání tohoto významného společenského úkolu, a to jak na úseku prevence primární (pozitivní ovlivňování hodnotové orientace široké veřejnosti) a terciární (resocializace, pracovní uplatnění, rodina, odborná kvalifikace), tak – a to především – sekundární, tj. ve vztahu k rizikovým skupinám (záškoláctví, vandalismus, drogy, alkohol, gamblerství, trestná činnost, extremismus, etnicita).

Je realizovatelný jak v oblasti sociální prevence, tak v oblasti prevence situační, a to jak na úseku veřejné správy a nevládních organizací, tak na úseku komerčním formou ochrany osob a majetku.


Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit především jako:

 • referent v orgánech státní správy a samosprávy
 • odborník a vedoucí pracovník u soukromých bezpečnostních angentur
 • odborný referent bezpečnosti práce
 • odborný pracovník v nevladních institucích
 • samostatný pracovník pro soiální věci
 • samostaný pracovník pro správní agendu
 • samostatný bezpečnostní pracovník
 • samostatný správní referent vězeňství
 • inspektor vězeńské služby
 • strážník obecní policie
 • policejní inspektor
 • policejní komisař
 • samostatný pracovník hasičského záchranného sboru

Uvedené uplatnění koresponduje s Národní soustavou kvalifikací a Národní soustavou povolání dle 5. a 6. kvalifikační úrovně.

Ředitel Trivis SŠV a VOŠ  Praha         PaedDr. et Mgr. et Bc. Dalecký Jan, MBA