Profil absolventa

Krizové řízení – profil absolventa

Profil absolventa

Vzdělávací program Krizové řízení odráží současné a budoucí potřeby společnosti. Vychází z poznání, že zajištění bezpečnosti ČR zahrnuje opatření k zajištění obrany státu proti vnějšímu vojenskému ohrožení, k zajištění ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, k zajištění ochrany ekonomiky a k zajištění ochrany obyvatelstva před následky živelních a lidskou činností způsobených pohrom, včetně násilných společenských konfliktů.

Cílem vzdělávacího programu je připravovat studenty na profesní a lidské zvládání tohoto významného společenského úkolu, a to jak na úseku prevence mimořádných událostí, tak i v následujících obdobích činnosti krizového managementu.

Cíl je realizovatelný v oblastech činnosti krizového managementu v rámci tzv. bezpečnostního systému. Stát k zajištění své vlastní bezpečnosti a bezpečnosti vlastních orgánů vytváří tzv. bezpečnostní systém. Tento bezpečnostní systém je vytvářen a budován v souladu s ústavním pořádkem ČR, jeho základními prvky jsou ústavní činitelé a instituce.


Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit především jako:

 • samostaný pracovník pro krizové stavy
 • referent v orgánech statní správy a samosprávy
 • samostatný pracovník pro ochranu jednotlivých složek životního prostředí
 • samostatný pracovník pro správní agendu
 • odborný referent bezpečnosti práce
 • odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
 • samostatný pracovník hasičského záchranného sboru

Uvedené uplatnění koresponduje s Národní soustavou kvalifikací a Národní soustavou povolání dle 5. a 6. kvalifikační úrovně.

Prevence kriminality – profil absolventa

Profil absolventa

Vzdělávací program Prevence kriminality odráží současné a budoucí potřeby společnosti. Vychází z poznání, že kontrola kriminality (obě její složky: prevence i represe) patří do dlouhodobých priorit vládní politiky.

Cílem vzdělávacího programu je připravovat studenty na profesní a lidské zvládání tohoto významného společenského úkolu, a to jak na úseku prevence primární (pozitivní ovlivňování hodnotové orientace široké veřejnosti) a terciární (resocializace, pracovní uplatnění, rodina, odborná kvalifikace), tak – a to především – sekundární, tj. ve vztahu k rizikovým skupinám (záškoláctví, vandalismus, drogy, alkohol, gamblerství, trestná činnost, extremismus, etnicita).

Je realizovatelný jak v oblasti sociální prevence, tak v oblasti prevence situační, a to jak na úseku veřejné správy a nevládních organizací, tak na úseku komerčním formou ochrany osob a majetku.


Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit především jako:

 • referent v orgánech státní správy a samosprávy
 • odborník a vedoucí pracovník u soukromých bezpečnostních angentur
 • odborný referent bezpečnosti práce
 • odborný pracovník v nevladních institucích
 • samostatný pracovník pro soiální věci
 • samostaný pracovník pro správní agendu
 • samostatný bezpečnostní pracovník
 • samostatný správní referent vězeňství
 • inspektor vězeńské služby
 • strážník obecní policie
 • policejní inspektor
 • policejní komisař
 • samostatný pracovník hasičského záchranného sboru

Uvedené uplatnění koresponduje s Národní soustavou kvalifikací a Národní soustavou povolání dle 5. a 6. kvalifikační úrovně.